Skyddsombud

Skyddsombudet är de anställdas företrädare i arbetsmiljöfrågor.

Att arbeta för en bättre arbetsmiljö är ett viktigt fackligt uppdrag i IF Metall. Skyddsombudets insatser har stor betydelse för hur människor mår och trivs på sitt arbete.

sysematiskt arbetsmiljöarbete

Företaget ska se till att arbetstagare och skyddsombud får möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamheten genom att regelmässigt delta i arbetet med alla de olika aktiviteter som systematiskt arbetsmiljöarbete består av, d v s arbetet med:

 • Framtagande av arbetsmiljöpolicy
 • Framtagande av rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • Fördelning av arbetsmiljöuppgifterna till chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare i verksamheten
 • Att se till att de som tilldelats uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet har tillräckliga resurser, befogenheter och kunskaper för uppgifterna
 • Information och kunskapsspridning till arbetstagarna avseende riskerna i deras arbete och hur de kan skydda sig mot de
 • Introduktion av nyanställda och de som varit borta från arbetet en längre tid riskerna i deras arbete och hur de kan skydda sig mot dem.
 • Framtagande av skriftliga instruktioner för sådant arbete som är förenat med allvarliga risker
 • Regelbundna undersökningar och riskbedömningar av de fysiska, psykologiska och sociala förhållanden i arbetsmiljön
 • Riskbedömningar inför förändringar i verksamheten
 • Utredningar av orsaker till ohälsa, olycksfall eller allvarliga tillbud som förekommit i verksamheten
 • Åtgärder och handlingsplaner som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall,samt kontroll av åtgärdernas genomförande
 • Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • Anlitande av företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån för att utföra arbetsmiljöarbetet

Företaget ska se till att de arbetstagare och skyddsombud som medverkar i arbetsmiljöarbetet får den tid och den information som de behöver för att kunna medverka effektivt.

Mer information


Germund Åcerclinth

Huvudskyddsombud

phone 0243 - 727 97

email germund.acerclinth@ssab.com


Sofia Rundh

Bitr. Huvudskyddsombud

phone 0243 - 715 15

email sofia.rundh@ssab.com