Dagens namn:

Skyddet/ Systematiskt arbetsmiljöarbete

Företaget ska se till att arbetstagare och skyddsombud får möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamheten genom att regelmässigt delta i arbetet med alla de olika aktiviteter som systematiskt arbetsmiljöarbete består av, d v s arbetet med:

 • - Framtagande av arbetsmiljöpolicy.
 • - Framtagande av rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 • - Fördelning av arbetsmiljöuppgifterna till chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare i verksamheten.
 • - Att se till att de som tilldelats uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet har tillräckliga resurser, befogenheter och kunskaper för uppgifterna.
 • - Information och kunskapsspridning till arbetstagarna avseende riskerna i deras arbete och hur de kan skydda sig mot dem
 • - Introduktion av nyanställda och de som varit borta från arbetet en längre tid riskerna i deras arbete och hur de kan skydda sig mot dem.
 • - Framtagande av skriftliga instruktioner för sådant arbete som är förenat med allvarliga risker.
 • - Regelbundna undersökningar och riskbedömningar av de fysiska, psykologiska och sociala förhållanden i arbetsmiljön.
 • - Riskbedömningar inför förändringar i verksamheten.
 • - Utredningar av orsaker till ohälsa, olycksfall eller allvarliga tillbud som förekommit i verksamheten.
 • - Åtgärder och handlingsplaner som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall,samt kontroll av åtgärdernas genomförande.
 • - Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 • - Anlitande av företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån för att utföra arbetsmiljöarbetet.

Företaget ska se till att de arbetstagare och skyddsombud som medverkar i arbetsmiljöarbetet får den tid och den information som de behöver för att kunna medverka effektivt.


Mer informationen finns på arbetsmiljöverket


 
Huvudskyddsombud Kennet Arnberg Tel: 727 17